Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

Nasz adres: Żabi Róg 115 A 14 - 300 Morąg telefon/fax (89) 757-16-88

Jesteś naszym
  Liczniki
 
gościem.

 

 Szkolne testy

"Po zakończeniu drugiej wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę Ziemi Mazurskiej nauka w Szkole rozpoczęła się 16 marca 1946 roku. W lutym 1946 roku przybył do wsi noszącej jeszcze dawniejszą niemiecką nazwę Horn, a polską Górniki, nauczyciel Świst Franciszek, mianowany przez Inspektorat Szkolny w Morągu tymczasowym nauczycielem kierującym w Górnikach, z poleceniem zorganizowania szkoły w Górnikach. Nauczyciel kierujący Świst Franciszek przejął budynki szkolne od ówczesnego sołtysa gromady Górniki Gawrona Franciszka. Budynki szkolne w liczbie 2 znajdowały się w opłakanym stanie. Na naukę szkolną uczęszczało 53 uczniów. Nauczyciel zorganizował 4 klasy. Nauka odbywała się w kompletach. Jeden komplet stanowiły klasy III i IV (19 uczniów); drugi - klasy I II (34 uczniów). Praca była bardzo utrudniona skutkiem wielkiej rozpiętości wieku uczniów poszczególnych klas i małego zaawansowania w naukę".
Szkoła zatem była w posiadaniu dwóch budynków, które przedstawiają poniższe fotografie:
     

Formalnie budynki po Niemcach stały się własnością Publicznej Szkoły Powszechnej w Żabim Rogu. Zaczęto zatem gromadzić i zdobywać różne materiały i niezbędny sprzęt. Najstarszym dokumentem potwierdzającym jest protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 8.XI.1948 r., w którym mowa jest o przejęciu przez kierownictwo szkoły jako daru: 2 miednice i 4 m. płótna na ręczniki. Następnie poszło już lawinowo, zewsząd napływały rozmaite rzeczy i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej w Żabim Rogu. Najwięcej jednak wszelakiego sprzętu szkolnego przekazała Powiatowa Gromadzka Rada Narodowa w Morągu. Były to tak podstawowe sprzęty jak: ławki, tablice, krzesła, szafy, stoły, regały ale były też i  pomoce naukowe np. szkielet kury, waga, suwmiarka, aneroid, amperomierz, model motoru elektrycznego, radio itp. Można powiedzieć, że szkoła w Żabim Rogu jak na owe czasy była dobrze zaopatrzona, gdyż jak wynika z archiwalnej dokumentacji zaczęto niektóre pomoce przekazywać innym ościennym szkołom. Na przykład Publicznej Szkole Powszechnej w Bogaczewie 13.V.1950r. przekazano dzwonek, sztabki magnesowe, przerywacz prądu i 3 sztuki podstaw do żarówek, a Szkole w Gubitach, tegoż samego roku przekazano igłę magnetyczną. Przyjmowano i zarazem przekazywano sprzęt szkolny i pomoce naukowe przez ok. 10 lat. Następnie dokonano spisu z natury tych wszystkich przedmiotów.

W latach 1961 - 1989 bardzo wyraźnie daje się zauważyć (czytając kroniki szkolne) wpływ ustroju państwa polskiego na proces dydaktyczno - wychowawczy szkoły. Bardzo uroczyste były obchody I-szo majowe, rocznice Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, uroczyste poranki poświęcone Ludowemu Wojsku Polskiemu, czyny społeczne z okazji np. VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a nawet  nadanie szkole imienia Generała Karola Świerczewskiego. Wszystkie uroczystości szkolne odbywały się w duchu "ludowego" patriotyzmu i "proletariackiego internacjonalizmu", a repertuar nasycony był wierszami, piosenkami i inscenizacjami ideologicznie związanymi z ówczesnym socjalistycznym ustrojem Polski. Spełnione zatem zostało ogólne założenie ustawy z 1961 r. tj. "Oświata i wychowanie stanowią jedną z podstawowych dźwigni socjalistycznego rozwoju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. System kształcenia i wychowania ma na celu przygotowanie kwalifikowanych pracowników gospodarki i kultury narodowej, świadomych budowniczych socjalizmu.

W latach 1962 - 1989 obwód szkoły był tożsamy, w którego skład wchodziły następujące miejscowości: Żabi Róg, Kretowiny, Swojaki i Piłąg. Od roku szkolnego 1975/76 Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu podporządkowana była Zbiorczej Szkole Gminnej w Morągu i podlegały jej 3 punkty filialne.
W latach 1975 - 1977 placówka posiadała punkt filialny w Rusi, w 1976 - 1989 w Gubitach i w 1977 - 1980 w Wilnowie. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty, które mogłyby zbliżyć proces dydaktyczno - wychowawczy w wyżej wymienionych punktach filialnych.  Przez cały ten okres (1962 - 1989)
w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu nie było klas programowo łączonych. Zmienna natomiast była liczba oddziałów w szkole, począwszy od 7
w latach 1961 - 1965, do 8 w latach 1966 - 1980, po bardzo zróżnicowane lata 1981 - 1989 (od 6 do 13 oddziałów). W latach 1961 - 1966 na terenie szkoły funkcjonowały klasy I - VII , a w 1966 - 1986 klasy I - VIII. W połowie roku szkolnego 1986/87 ze względu na bardzo zły stan jednego z budynków szkolnych, uczniów klas V - VIII zaczęto dowozić do Szkoły Podstawowej w Łukcie. W związku z tym do końca wyżej opisywanego okresu tj. do roku szkolnego 1988/89 w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu obowiązek szkolny realizowali tylko uczniowie nauczania początkowego - klasy I - IV.

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu w okresie tzw. transformacji ustrojowej radziła sobie ze wszelkimi trudnościami, zwłaszcza finansowymi, tak jak placówki oświatowe w całym kraju. Niedofinansowanie szkolnictwa różnych typów i poziomów oraz zły, a niejednokrotnie bardzo zły stan wielu budynków, warsztatów, pracowni i innych obiektów dydaktycznych i rekreacyjnych szły w parze z niedostatecznym wyposażeniem tych obiektów
w sprzęt i pomoce naukowe, szczególnie nowoczesne. Pod tym względem w naszym kraju niewiele się zmieniło od połowy lat siedemdziesiątych.

W szkole Podstawowej w Żabim Rogu apogeum wyżej opisanych niedostatków, zwłaszcza finansowych, znalazło odbicie już w roku szkolnym 1986/87, kiedy to katastrofalny stan jednego z budynków szkolnych spowodował jego zamknięcie, a co w konsekwencji doprowadziło do podjęcia decyzji o dowożeniu uczniów klas V-VIII do Szkoły Podstawowej w Łukcie. W związku z tym w latach 1990 - 1997 obowiązek szkolny w Żabim Rogu realizowali uczniowie klas I - IV.

Lata 1998 - 2002 przyniosły spore zmiany organizacyjne w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu. Do szkoły powrócili uczniowie klas V - VIII, którzy przez 10 lat obowiązek szkolny gościnnie  realizowali w Szkole Podstawowej w Łukcie.

Fundamentalną zmianą mającą ogromny wpływ na strukturę organizacyjną szkoły w latach 1998 - 2002  było utworzenie 6 - klasowej szkoły podstawowej. Zmiana ta weszła w życie na mocy reformy systemu edukacji w roku szkolnym 1999/00. W związku z tym w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu zmniejszyła się liczba klas - z 8 na 6, oddziałów - z 18 na 14, a co za tym idzie również liczba  uczniów w szkole - z 370 na 266. Nie zmienił się jedynie obwód szkoły, w dalszym ciągu obowiązek szkolny realizowali uczniowie z Żabiego Rogu (58 % ogółu uczniów), Kretowin (2 %), Gubit (5 %), Piłąga (1 %), Wilnowa (13 %), Prośna (1,5 %), Zawrot (14 %), Rusi (4,5 %) i Białki (1 %). Równocześnie w roku szkolnym 1999/00, w tym samym budynku szkolnym utworzone zostało gimnazjum, do którego uczęszczali uczniowie w wieku 14 - 18 lat. Była to odrębna szkoła, aczkolwiek ze wspólnym dla wszystkich uczniów wejściem, wspólnym sekretariatem, biblioteką, pokojem nauczycielskim, świetlicą itp. Takie warunki organizacyjne bardzo utrudniały prowadzenie procesu dydaktyczno - wychowawczego zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole. W związku z powyższym od roku 2000/01 nastąpiło totalne oddzielenie obydwu szkół. Obecnie w dalszym ciągu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum mieszczą się
w tym samym budynku, jednakże z możliwie odrębnymi gabinetami: dyrektora, pedagoga, pokojem nauczycielskim, sekretariatem i wszystkimi klaso-pracowniami.
Okres ten to również całkowite zmiany warunków materialnych i lokalowych placówki. Przede wszystkim 1.09.1997 roku nastąpiło wojewódzkie otwarcie nowej, na wskroś nowoczesnej szkoły podstawowej, która została wyposażona w nowy sprzęt i najnowszej generacji pomoce dydaktyczne. Architektura budynku szkolnego umożliwiała jego podział na 3 bryły. Jedna z nich przeznaczona dla dzieci w wieku młodszoszkolnym (klasy 0 - III), druga bryła dla dzieci starszych (klasy IV-VIII), a trzecia to gabinety dyrektorów, kuchnia, świetlica i archiwum szkolne. Na poniższym zdjęciu widać budynek szkolny w całej jego okazałości.

Jednak nie do końca ta piękna szkoła była "ukończona". Nie było sali gimnastycznej, która w pełni umożliwiałaby rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz pracowni komputerowej pozwalającej łączyć się ze światem.
Dzięki unijnym środkom finansowym i przedsiębiorczości burmistrza odbiór pracowni komputerowej odbył się 15 listopada 2005 roku. Radość z posiadania pracowni widać na twarzach pierwszych zalogowanych użytkowników sprzętu.

Natomiast uroczyste otwarcie  sali odbyło się w grudniu też 2005 r. Uroczystość prowadziły Dyrektor Szkoły Podstawowej Barbara Wiktorzak i Dyrektor Gimnazjum Maria Kędziora. Przecięcia wstęgi dokonali Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Andrzej Ołtuszewski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Pan Wojciech Szadziewicz, Burmistrz Morąga Pan Tadeusz Sobierajski i Sołtys Żabiego Rogu Pan Roman Sawera. 

Rok szkolny 2017/18 to rok wprowadzenia kolejnej reformy oświatowej, która znowu zmieniła strukturę szkól w Polsce.
Od 1 września szkoła podstawowa będzie trwała 8 lat a gimnazja będą wygaszane.